Taakgroep Eredienst

De Taakgroep Eredienst houdt zich bezig met de liturgische vormgeving van de eredienst in de breedste zin van het woord. De taakgroep vervult met betrekking tot de erediensten een adviserende en coördinerende rol. Bij de invulling van reguliere kerkdiensten en bijzondere themadiensten wordt gestreefd naar een goede balans tussen verkondiging en muzikale inbreng. Elke week worden er een of meer diensten gehouden. Dat maakt het noodzakelijk om als taakgroep een tiental keren per jaar om tafel te zitten. Regelmatig worden deze vergaderingen gecombineerd met een overleg met het beamteam, de organisten, bands, preekvoorzieners of anderen waarmee persoonlijk contact gewenst is. Daarnaast worden veel zaken afgewikkeld via de digitale snelweg.

Wij streven er naar om in de komende tijd (nog) meer structuur in ons takenpakket aan te brengen. Daarbij speelt nadrukkelijk de wens om activiteiten – waaronder de themadiensten en de muzikale medewerking aan diensten – meer voor de lange termijn te plannen. Onze taakgroep heeft een aanzienlijk takenpakket en voorkomen moet worden dat beslissingen onder tijdsdruk genomen moeten worden. Er moet voldoende ruimte zijn voor een zorgvuldige afweging. Om die reden zijn er de afgelopen jaren al een aantal draaiboeken opgesteld voor de invulling van de Stille Week, de Eeuwigheidszondag en de kerstnachtdienst. Daarmee wordt voorkomen dat voor terugkerende activiteiten iedere keer opnieuw het wiel moet worden uitgevonden.

Steeds weer blijkt dat er bij de organisatie van een dienst veel komt kijken. Daarom is ten behoeve van de organisatie van diensten een checklist opgesteld. Deze checklist is ook aan de andere taakgroepen beschikbaar gesteld voor de themadiensten.

Als Taakgroep Eredienst hebben wij een prachtige opdracht die wij naar vermogen proberen uit te voeren. Dit houdt in dat wij blijven evalueren en werken aan verbeteringen c.q. de opzet van nieuwe activiteiten ten behoeve van inspirerende bijeenkomsten waarin we God en elkaar mogen ontmoeten.

Deel onze visie, kies je social: