De kleine kerkenraad

De kleine kerkenraad

De organisatie en uitvoering van het door de voltallige kerkenraad vastgestelde beleid delegeert deze vergadering aan de zogenaamde kleine kerkenraad. Deze vergadering telt ongeveer 10 ambtsdragers. Daartoe behoren de voorzitter en de scriba van de kerkenraad en de predikant(en). En ook de voorzitters van de taakgroepen maken er deel vanuit (voor zover zij ambtsdragers zijn).

Het doel van de vergadering van de kleine kerkenraad is onder meer om het uitvoerende werk dat onder verantwoordelijkheid van de taakgroepen wordt verricht te coördineren en op elkaar af te stemmen.

De taakgroepen rapporteren via hun voorzitters over hun werk en vragen toestemming voor belangrijke nieuwe initiatieven.

Zwaarwegende toetsstenen voor goedkeuring zijn én voldoende draagvlak in de gemeente én de samenhang met het geheel van kerkenwerk.