Voltallige Kerkenraad

De voltallige kerkenraad

Onze voltallige kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers (ouderlingen, diakenen en predikanten) gezamenlijk, ongeveer 35 personen. Deze kerkenraad komt in de regel drie keer per jaar bijeen. De beslissingsbevoegdheid in alle belangrijke (doorgaans strategische) zaken ligt bij deze vergadering. Onder de belangrijke strategische zaken kunnen we rekenen:

  • Het vaststellen en bijstellen van het beleidsplan van de gemeente
  • Het goedkeuren van de financiële jaarcijfers en begroting van de kerk en de diaconie
  • Het beroepen van een predikant of het aanstellen van een kerkelijk werker
  • Gewichtige zaken die door taakgroepen aan de kerkenraad (ter overweging of goedkeuring) worden voorgelegd

Zoveel mogelijk zullen besluiten eenparig worden genomen. Indien eenparigheid bij belangrijke zaken onmogelijk blijkt, zal gevraagd worden of de minderheid ‘zich schikken’ kan in het besluit van de meerderheid. Verdeeldheid moet voorkomen worden.

Deel dit artikel, kies je social: