Diaconie

Diaconaat

Diaconaat is omzien naar en zorgen voor elkaar: hulp geven aan mensen die daaraan behoefte hebben. Letterlijk betekent diaken “dienaar”. Diakenen zijn dienstbaar aan de kwetsbare naaste, aan mensen in nood.

Diakenen zorgen voor het inzamelen van de gaven en zij besluiten over de bestemming.

De diaconie stelt verschillende organisaties in staat om hulp te geven, door deze organisaties financieel te steunen.
Daarbij kunt u denken aan projecten in ontwikkelingslanden,noodhulp bij oorlogsgeweld en natuurrampen, maar ook plaatselijke projecten.
Ook onderhoudt de diaconie contacten met de Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken en met Schuldhulpmaatje. Zie voor meer informatie de link in het navigatiemenu.
Daarnaast steunt de diaconie uitgezonden zendingswerkers (ZWO). Zie voor meer informatie de link in het navigatiemenu.
De diaconie kan mensen ook rechtstreeks steunen met geld maar bij voorkeur vooral met praktische hulp.

De diaconie bestaat uit 7 wijkdiakenen, 2 diakenen met speciale opdrachten en daarnaast een voorzitter, penningmeester en secretaris.
U kunt contact opnemen via telefoon 06-53754338 of via de email: diaconie@gereformeerdekerkandijk.nl

Kerk in Actie

Een kerk deelt wat haar gegeven is: vijf broden en twee vissen, tijd en talent, geld en goed of huis en haard. Niet voor iedere kerk is dit gemakkelijk. Bijvoorbeeld omdat die is gevestigd in een arm gebied of in een land waar christenen in verdrukking leven. Samen met de partners van Kerk in Actie komt onze diaconie in actie voor een sterke kerk wereldwijd.

Overige door de diaconie ondersteunde doelen

Daarnaast heeft de diaconie een aantal doelen waaraan jaarlijks een bedrag wordt overgemaakt. Hiervoor worden de opbrengsten van de collecten bestemd voor de diaconie gebruikt. Het gaat daarbij om onder andere de volgende organisaties:

Stichting Antwoord, Hart voor Moldavië, Medair, MAF, Operatie Mobilisatie, Tear, Stichting de Ondergrondse Kerk, Stichting Mensenkinderen, Trans World Radio, Stichting 3xM, Internationale kinderhulp Nederland, Stichting Open Doors, Gevangenenzorg, Tot Heil des Volks, VBOK, Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond, Hadassahoeve, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese kerken, Schuldhulpmaatje.

Gemeentediaconaat

Ook binnen de gemeente wordt aan diaconaat gedaan, meer hierover kunt u terugvinden op de pagina Gemeentediaconaat, zie de link in het navigatiemenu.

Met Elkaar

Soms zijn gemeenteleden of daar buiten eenzaam en vinden het leuk als er een vast iemand bij hun op bezoek komt.
De Diaconie kan hier voor zorgen, in bemiddelen. Op deze manier zijn er al veel mensen met elkaar in contact gebracht.
Er wordt gewandeld, er worden spelletjes gedaan en zo geniete men van elkaars gezelschap.

Sponsor kinderen

De Diaconie ondersteunt structureel elke maand een sponsor kind en een gezin.

Het gezin bestaat uit een vader en drie zoons van 19, 23 en 33 jaar! Hun moeder is overleden.
Deze familie Nameti woont in Albanië.
De vader en de twee oudste zoons werken op het land en hebben wat kleinvee en hakken hout in het bos om te verkopen! Hier kunnen ze niet van rondkomen, maar dankzij het sponsor geld hebben ze een beter leven.

Het kind dat we sponsoren is een meisje en heet Florencia. Ze is 12 jaar oud en woont in Mozambique.
Haar vader is overleden en ze heeft drie broers en een zusje.
Het gezin is erg arm en de moeder heeft een te laag inkomen om het schoolgeld te betalen, daarom zijn ze erg dankbaar dat zij en haar broer van het sponsor geld naar school kunnen.

Deel dit artikel, kies je social: