Taakgroep Pastoraat

De taakgroep pastoraat bestaat uit de pastorale ouderlingen en de dominee.

De opdracht van de taakgroep pastoraat is:

Het met raad en daad bijstaan van gemeenteleden die pastorale hulp nodig hebben, evenals het stimuleren van de geloofsopbouw via onderlinge contacten, bijvoorbeeld via jaarlijkse wijkbijeenkomsten en het stimuleren tot deelname aan een wijkkring. Belangrijk hulpmiddel zijn de zeven wijkteams waarin het bezoekwerk en activiteiten in de wijk worden gecoördineerd. De leiding van de wijkteams ligt in handen van de ouderlingen.

De leden van onze gemeente zijn ondergebracht in zeven wijken. De wijken tellen elk ruim 100 adressen. Wijk 5 is een seniorenwijk, verzorgingshuis Sorgvliet is in deze wijk gelegen. In elke wijk werkt een wijkouderling (voor de 26-74 jarigen), een seniorenouderling (voor de 75+ers) en een jeugdouderling (voor de 0-25 jarigen). Aan elk van de zeven wijken is ook een wijkdiaken verbonden en er zijn in elke wijk meerdere contactpersonen werkzaam.

De taak van de ouderlingen van de pastorale kerkenraad is*:

  1. Zorg voor de gemeente als gemeenschap.
  2. Het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en sacramenten.
  3. Herderlijke zorg en opzicht.
  4. De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale- en missionaire roeping.

Het bezoekwerk

De ouderling en contactpersonen gaan op eigen initiatief op bezoek bij bijzondere gelegenheden, zoals ziekte, geboorte, jubileum, en dergelijke. Verder vinden bezoeken plaats op verzoek van de gemeenteleden zelf. Wilt u bezoek hebben? Dit verzoek mag u bij de ouderling of contactpersoon doen of u kunt een verzoek indienen via mail (pastoraat@gereformeerdekerkandijk.nl).

De seniorenouderlingen en de contactpersonen in wijk 5 nemen zelf initiatief om gemeenteleden van 75 jaar en ouder te bezoeken. Met nieuw ingekomen leden wordt contact opgenomen door het wijkteam voor een kennismakingsbezoek.

De taken bij kerkdiensten:

In iedere kerkdienst is er een aantal ouderlingen aanwezig en één van hen is ‘ouderling van dienst’. De ouderling van dienst is verantwoordelijk voor het verloop van de kerkdienst en is gastheer/-vrouw voor gastpredikanten, doopouders en mensen die belijdenis doen. Hij/zij gaat voor – en na de dienst voor in gebed met de overige aanwezige ambtsdragers en voorganger. Met het geven van een hand aan de voorganger aan begin en eind van de dienst wordt uitgedrukt dat de kerkenraad hem/haar het vertrouwen geeft om het Woord te verkondigen en de eredienst te leiden**.

Bij rouw- en trouwdiensten is er ook minimaal één ouderling aanwezig met de taak van ‘ouderling van dienst’.

Tijdens het avondmaal heeft een aantal ouderlingen met de aanwezige diakenen ‘tafeldienst’ om het brood en de wijn aan de kerkgangers aan te bieden.

Bronnen:

* Kerkorde van de PKN
** ‘Handboek voor ouderling & bezoekmedewerkers’, E.Hoebe-de Waard en R. de Wit.
Overige informatie: ‘Ambtsdrager zijn in de gereformeerde kerk van Andijk’, P.Bloemendaal en J.Staat.

Deel dit artikel, kies je social: