Kerkdiensten – de liturgie

Welkom in de kerkdiensten van
de Gereformeerde Kerk te Andijk

Wat gebeurt er in onze kerk?

Iedere zondagmorgen komen wij in ons kerkgebouw – Middenweg 4 – samen om God en elkaar te ontmoeten.
Wij noemen dit een eredienst, een dienst tot eer van God.
Hier horen wij de blijde boodschap: vergeving van onze zonden en een nieuw leven door onze Heer Jezus Christus.

Het geheel van de gebeden, ceremoniën en handelingen noemen we de ‘liturgie’.
In de liturgie klopt het hart van de gemeente.
Hier gebeurt het heilige.
Hier gaan beker en schotel van hand tot hand.
Hier klinkt het woord en zingt het lied.

Broeders en zusters ontmoeten elkaar rond doopvont, kansel en tafel in de naam van Christus.
Bezielde liturgie, waar hoofd en hart geraakt worden, is wezenlijk.

Centraal in de dienst staat de overdenking (preek) en het bidden tot God.

De kerkdeuren staan open voor iedereen.
Voor een ieder die lid is, maar ook voor een ieder die een kijkje wil komen nemen.
En is er dan iets wat u wilt weten? Vraag er naar, de mensen geven u graag antwoord!

Zie ook de pagina Kerkdienst – Een waardevol uur

Hoe ziet een eredienst er uit?

Als u voor het eerst een kerkdienst wilt gaan bezoeken is het wellicht fijn dat u weet wat er zoal staat te gebeuren.
De volgorde van handelingen, de liturgie, van de actuele kerkdienst treft u aan op de pagina Kerkdienst Live meeluisteren.
De te zingen liederen én de tekst van de Bijbellezingen worden op grote schermen geprojecteerd.
Bijbels en liedboeken meenemen is dus niet nodig.
Voorganger in de eredienst is onze eigen predikant of een andere dominee.

De dienst verloopt in de regel als volgt:

Mededelingen – worden door de dienstdoende ouderling voorgelezen.

Gemeentezangzang

De gemeente gaat staan

De predikant wordt door de ouderling van dienst opgeleid naar de preekstoel.

Stil gebed

  • Stil gebed: een kort moment van stilte waarbij iedereen zich kan voorbereiden op de kerkdienst.

Votum en Vrede- of Zegengroet

  • Votum: belijdenis dat wij van God afhankelijk zijn.
  • Vrede- of zegengroet: de tekst van de vredegroet is uit de Bijbel gehaald: 1 Corinthiërs 1 : 3, of uit Openbaring 1 : 4b, 5a.

Zingen intochtslied

De gemeente gaat zitten

Verootmoedigingsgebed en genadeverkondiging

Gemeentezangzang

Regel der dankbaarheid

Gebed om verlichting met de Heilige Geest;

Elke zondag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8 van de basisschool

De predikant vraagt de kinderen en de leiding naar voren te komen. Meestal zijn er 20 tot 40 kinderen. De predikant richt een kort woordje tot de kinderen.

Gemeente zingt het “lichtlied”, onder het zingen gaan leiding en kinderen naar hun eigen zaal.

Lezen van een gedeelte uit de Bijbel (Soms afgewisseld door gemeentezang)

Lezen van de tekst waarover de preek in het bijzonder zal gaan

Preek

Gemeentezang (antwoordlied)

De kinderen komen weer terug tijdens het naspel van het lied dat direct aansluitend aan de preek wordt gezongen.

Dankgebed en voorbeden

Wij kennen in onze gemeente een gebedenboek, dat in de hal van de kerk ligt. Hierin kunnen kerkbezoekers gebedspunten aanreiken.

Inzameling der gaven

Er worden 2 collecten (achter elkaar) gehouden. De kinderen van de crèche worden door de ouders opgehaald en in de kerk gebracht om zo met de hele gemeente samen de zegen te ontvangen.

De gemeente gaat staan

Gemeentezang (slotlied)

Zegen, gemeente zingt amen

Einde van de kerkdienst.

Doopdienst

De Heilige Doop: Het kan zijn, dat u een kerkdienst meemaakt, waarin een kind of een volwassene de Heilige Doop ontvangt. Dit is een aanduiding dat iemand bij de Heer hoort en in Zijn gemeente is opgenomen. Het formulier dat hierbij gelezen wordt kunt hier nalezen.

Avondmaalszondag

Het Heilig Avondmaal: Ook kan het gebeuren dat u een kerkdienst meemaakt, waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt. Hierbij denken we er aan dat onze Heer Jezus Christus voor ons gestorven is om ons met God te verzoenen. Het formulier dat hierbij gelezen wordt kunt u hier nalezen..

Welkom aan tafel

Iedereen die instemt met de gereformeerde belijdenis en in zijn of haar kerk is toegelaten is tot het avondmaal wordt van harte uitgenodigd om met ons deel te nemen aan het avondmaal.

Informatie

Als u meer informatie wenst, neemt u dan hier contact op met onze scriba (=secretaris).

Deel deze informatie, kies je social: