Onze organisatie

De Gereformeerde Kerk van Andijk is een bij de PKN (zie www.pkn.nl) aangesloten gemeente met ruim 1300 leden. In ons doen en laten staat het geloof in God centraal. Vanuit dat geloof willen wij zoeken naar Gods weg in deze tijd

Wij willen:

• elkaar en anderen aansporen Jezus na te volgen en in die navolging daar waar nodig actief en dienstbaar te zijn
• ons laten inspireren door de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt
• een ieder – zonder uitzondering, oud, jong, man of vrouw – een volwaardige plaats binnen onze geloofsgemeenschap geven
• open zijn naar de andere kerkgemeenschappen in ons dorp.

Globaal genomen zijn er de volgende werkvelden binnen onze gemeente van waaruit we bovengenoemde doelen nastreven:

• Pastoraat
• Diaconaat en zending
• Eredienst
• Kerk naar buiten
• Vorming en toerusting
• Financiën en beheer
• Jeugd

Ieder werkveld wordt ‘bewerkt’ door een beraadsgroep of commissie die uit ambtsdragers of uit gemeenteleden met minimaal één ambtsdrager bestaat. Binnen haar eigen taakveld is een groep bezinnend en stimulerend bezig en doet ze, gevraagd en ongevraagd, voorstellen aan de kerkenraad via haar afgevaardigde: de ambtsdrager.

Het hoogste bestuursorgaan van onze kerk is de kerkenraad.
De leden van de kerkenraad zijn geroepen door onze leden en noemen we ‘ambtsdragers’.

Er zijn drie soorten ambtsdrager: ouderlingen, diakenen en predikanten.

De kerkenraad weet zich gebonden aan het algemene kerkrecht en het plaatselijk vastgestelde reglement voor de kerkenraad.

De leden van de kerkenraad weten zich gesteund door o.a.:

  • de taakgroep Pastoraat
  • de taakgroep Diaconie en ZWO
    (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
  • de taakgroep Beheer
  • de taakgroep Jeugd & Jongeren
  • de taakgroep Eredienst
  • de commissie kerkblad Appel
  • de taakgroep Kerk naar Buiten
  • diverse commissies en groepen voor het jeugdwerk

en meer …

Informatie elders op deze website geeft u zicht op taken en activiteiten van de kerkenraad en de diverse commissies en groepen.
Kies hiervoor het menu Kerk – Mensen.

Neemt u met vragen gerust contact op met één van onze contactpersonen. Zie [Contact].