Kerkdiensten – Meeluisteren 2018-07-14T11:50:30+00:00

Kerkdiensten Meeluisteren

U kunt meeluisteren met een dienst.
Ook kunt u de dienst of een andere uitzending achteraf beluisteren.

Een goede luisterervaring toegewenst.

Rechtstreeks:

of achteraf:

Vóór de dienst zingt Sound of Praise “El Shaddai” (tekst zie bijlage)

Intochtslied: Ps. 87 (orgel)
1.
Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.

2.
Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de HEER.
O moederstad, uit u is elk geboren !

3.
God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen.

4.
Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: “In U zijn al onze fonteinen”.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Opwekking 367 (Sound of Praise begeleidt)
Als God zijn stem doet horen in Israël
dan zien wij al zijn luister en macht.
Kom naar de heilige berg van God.
Zing dit feestlied in de nacht.

Refrein:
Hij’s de Machtige van Israël.
De Machtige van Israël.
Zijn stem wordt gehoord
in de sterkte van zijn woord.
De Machtige van Israël.

Dan toont Hij zijn kracht
en de blinden zullen zien.
De doven verstaan zijn stem.
De tong van de stomme
zal zingen in de nacht.
De lamme zal dansen voor Hem.

Refrein:
Hij’s de Machtige van Israël.
De Machtige van Israël.
Zijn stem wordt gehoord
in de sterkte van zijn woord.
De Machtige van Israël.

De dorre woestijn zal gaan
bloeien als een roos.
De wildernis jubelt en lacht.
Spreek tot het hart
van wie moe is en bang:
Wees sterk!
De Heer vernieuwt uw kracht!

Refrein:
Hij’s de Machtige van Israël.
De Machtige van Israël.
Zijn stem wordt gehoord
in de sterkte van zijn woord.
De Machtige van Israël.

Gebed om vergeving en om de leiding van de Heilige Geest.

Zingen: ELB 434A ‘God zal met je zijn’ (kinderlied)
Refrein:
God zal met ons zijn,
God is Immanuël.
God zal met ons zijn,
de God van Israël.

1. Jezus is de bron waardoor je leven mag.
Ja, Hij is de vriend bij wie je schuilen mag.
Al maken we fouten, maar hebben berouw,
Hij zal ons vergeven, Jezus blijft ons trouw.
Refrein

2. Jezus is de Koning van ons mensen groot,
wil voor ons de Redder van de wereld zijn.
Hij vraagt Hem te volgen, in zijn spoor te gaan.
Hij is onze Koning, Hij kent onze naam.
Refrein

Schriftlezing: Ezechiël 37: 15-28 + Johannes 10:16 (NBV)

15De HEER richtte zich tot mij: 16‘Mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop: “Juda, en de Israëlieten die bij hem horen.” Neem dan nog een stuk hout en schrijf daarop: “Jozef” – dat is het stuk hout van Efraïm – “en heel het volk van Israël dat met hem verbonden is.” 17Voeg die twee samen tot één geheel, zodat ze in je hand één stuk hout vormen. 18En als je volksgenoten je vragen: “Wil je ons vertellen wat je hiermee bedoelt?” 19zeg dan: “Dit zegt God, de HEER: Ik neem het stuk hout van Jozef – dat van Efraïm dus – en van de stammen van Israël die met hem verbonden zijn, en ik leg dat tegen het stuk hout van Juda aan. Ik maak er één stuk hout van, in mijn hand zullen ze één worden.” 20De stukken hout waarop je geschreven hebt, moet je duidelijk zichtbaar in je hand houden, 21en dan zeggen: “Dit zegt God, de HEER: Ik haal de Israëlieten weg bij de volken waar ze terechtgekomen zijn, ik zal ze overal vandaan bijeenbrengen en ze naar hun land laten terugkeren. 22Ik zal één volk van hen maken in het land en op de bergen van Israël, en één ​koning​ zal over hen allen regeren. Niet langer zullen ze uit twee volken bestaan en verdeeld zijn in twee koninkrijken. 23Ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun ​afgoden​ en hun afschuwelijke ​misdaden, ik zal hen van hun zondige ontrouw – redden en hen ​reinigen. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. 24David, mijn dienaar, zal hun ​koning​ zijn, en samen zullen ze één ​herder​ hebben. Mijn regels zullen ze in acht nemen en volgens mijn wetten zullen ze leven. 25Ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn dienaar ​Jakob​ gegeven heb, het land van jullie voorouders. Zij en hun ​kinderen​ en de ​kinderen​ van hun ​kinderen​ zullen daar voor altijd wonen, en mijn dienaar ​David​ zal voor altijd hun vorst zijn. 26Ik sluit met hen een vredesverbond, een ​verbond​ dat eeuwig zal duren. Ik zal hun een vaste woonplaats geven en hen talrijk maken; mijn ​heiligdom​ zal voor altijd in hun midden staan. 27Bij hen zal ik wonen; ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 28En de volken zullen beseffen dat ik, de HEER, Israël ​heilig​ doordat mijn ​heiligdom​ voor altijd in hun midden is.”’

16Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze ​schaapskooi​ komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

Zingen: Psalm 122: 1,2 (orgel)
1.
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: “Gord u aan
om naar des HEEREN huis te gaan !
Kom ga met ons en doe als wij !”
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten !
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

2.
Hoe zijn de stammen opgegaan !
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de HEER verkoor,
hier, waar uw heilge muren staan !
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar ’s HEEREN woord, om zijns naams ere !
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren !

Verkondiging:

Zingen: ELB 195 ‘Gods volk wordt uitgeleid’ (Sound of Praise begeleidt)
Gods volk wordt uitgeleid,
zij gaat met vreugde voort,
en de bergen en heuv’len
juichen rondom haar.
Alles zingt erbij,
zelfs de bomen zijn blij
en zij klappen voor hun God.
En de bomen in het veld)
zullen klappen voor Hem…)3x
en wij gaan vrolijk voort.

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: Gez. 300: 1,4 (orgel)
1 Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

4 Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.

Zegen

Sound of Praise “Vrede voor Jeruzalem” – Opw.744
Jeruzalem, de stad van trouw.
Jeruzalem, de heilige stad.
Jeruzalem, gezegend ben je,
God heeft jou zo liefgehad.

Wij bidden je vrede toe, Jeruzalem
en rust binnen je muren.
Shalom, Jeruzalem, mag Zijn vrede eeuwig duren.

Jeruzalem, geliefde stad.
Jeruzalem, de stad van de Heer.
Jeruzalem, gezegend ben je,
God brengt in jouw lot een keer.

Wij bidden je vrede toe, Jeruzalem
en rust binnen je muren.
Shalom, Jeruzalem, mag Zijn vrede eeuwig duren.

Wij treuren om de pijn die jij moet lijden
en bidden dat de Heer je zal bevrijden.
Shalom is er voor hen die bidden om vrede voor Jeruzalem
en rust binnen haar muren.
Shalom, Jeruzalem, mag Zijn vrede eeuwig duren.

Wij bidden je vrede toe, Jeruzalem
en rust binnen je muren.
Shalom, Jeruzalem, mag Zijn vrede, Zijn vrede eeuwig duren!