Kerkdiensten Meeluisteren

U kunt meeluisteren met een dienst.
Ook kunt u de dienst of een andere uitzending achteraf beluisteren.

Een goede luisterervaring toegewenst.

Rechtstreeks:

of achteraf:

Liturgie voor zondag 15 oktober 2017
Gereformeerde kerk Andijk
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Jan Veltrop te Vianen

Intochtslied: Ps. 98: 3+4 (Laat heel de aard’ een loflied wezen)
3.
Laat heel de aard’ een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des HEEREN wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de HEER heeft onder ons zijn woning,
de HEER die bij ons intocht houdt.

4.
Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Klein gloria

Gez. 231: 1+3+4 (Wij knielen voor uw zetel neer)
1 Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied’ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren’ uit de dood
zich diep eerbiedig buige!

3 U, die als Heer der heerlijkheid
verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde bien
of om ontferming smeken.

4 Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,
die dag zal zeker komen.
Het licht, dat aan de kim verschijnt,
wordt reeds van ver vernomen.
Ja, halleluja, ja Hij komt!
Juicht, mensen, eng’len, samen.
Juicht met een vreugd, die ’t al verstomt,
juicht allen! Amen, amen!

Verootmoedigingsgebed

Ps. 25: 3
Denk aan ’t vaderlijk meedogen,
Heer, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriendlijk’ ogen
zijn bij U van eeuwigheid.
Denk toch aan de zonde niet
van mijn onbedachte jaren !
HEER, die al mijn ontrouw ziet,
wil mij in uw goedheid sparen.

Woord van vergeving

Opwekking lied 60: 1+2+4+5
1. Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel. (2x)
Wij aanbidden U, Heer.
U komt toe alle lof en eer.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

2. Voor uw woord van genade, dank u wel. (2x)
Heer, U maakte ons vrij.
In uw kracht overwinnen wij.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

4. U bent heilig, heilig, heilig Heer. (2x)
Machtig God, zie ons staan,
Neem ons lied als een lofzang aan.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

5. Maranatha, Heer Jezus, kom terug. (2x)
Wij verwachten U, Heer.
Hoor wij bidden: Kom haastig weer!
O, Heer, wij prijzen uw naam!

Regel der dankbaarheid

Gez. 429: 3 (Treed vrolijk voort op ’s Heren wegen)
Treed vrolijk voort op ’s Heren wegen,
neemt zijn gebod getrouw in acht.
’t Wordt eind’lijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.

Gebed

De kinderen gaan naar de KND

Lezing: Openbaring 22: 6-21 (NBG)
6Toen zei hij tegen mij: ‘Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet.’
7‘Ik kom spoedig!’ Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek.
8Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord en gezien had, wierp ik me neer aan de voeten van de engel die me deze dingen liet zien, om hem te aanbidden. 9Maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en je medeprofeten, en zoals degenen die zich houden aan wat er in dit boek staat. Je moet God aanbidden.’ 10Verder zei hij tegen me: ‘Houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. 11Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is zal nog onreiner worden. Wie goeddoet zal nog meer goeddoen, en wie heilig is zal nog heiliger worden.’
12‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. 13Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’
14Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. 15Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt.
16‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.’
17De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.
18Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; 19en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn.
20Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’
Amen. Kom, Heer Jezus!
21De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.

Gez. 300: 1+2+4+6 (Eens als de bazuinen klinken)
1 Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

2 Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.

4 Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.

6 Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist’ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Verkondiging
Thema: “ De toekomst is een open boek”
Tekst: Openbaring 22: 10-12

Evangelische Liedbundel lied 406
1. Eens zal op de grote morgen
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen
als de Rechter van ’t heelal.

Refrein:
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?

2. Eens zal op de grote morgen
’t mensdom zwijgen eind’lijk stil:
dan zal Jezus Christus vragen:
“Wat deed u om mijnentwil?”
Refrein:

3. Eens zal op de grote morgen
Jezus’ macht worden erkend:
dan zal ieder mens beseffen,
dat Gods Woord geen leugens kent.
Refrein:

4. Eens zal op die grote morgen
blank en bruin worden vereend:
kleur of ras is niet belangrijk,
maar Gods gunst aan ons verleend.
Refrein:

Er wordt stilgestaan worden bij het overlijden van zuster Alie de Kroon. Zij is op 8 oktober j.l. overleden in de leeftijd van 76 jaar.
Ter nagedachtenis zingen we ELB 170:1
1. Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw, o Heer,
Groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Dankzegging en voorbeden

Slotlied: Opwekking lied 13: 1+2+4
1. Jezus, Hij Koning (2x)
Koning van het gans heelal.
Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:
Jezus, Hij is Koning!

2. Jezus heeft ons vrijgekocht, (2x)
vrijgekocht door ’t dierbaar bloed.
Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:
Jezus heeft ons vrijgekocht.

3. Wij zullen overwinnen, (2x)
wij zullen overwinnaars zijn.
Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:
wij zullen overwinnaars zijn.

4. Jezus, Hij zal komen, (2x)
komen zal Hij met gejuich.
Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:
Jezus, Hij zal komen.

Zegen