Kerkdiensten Meeluisteren

U kunt meeluisteren met een dienst.
Ook kunt u de dienst of een andere uitzending achteraf beluisteren.

Een goede luisterervaring toegewenst.

Rechtstreeks:

of achteraf:

Andijk, 20 augustus 2017, 10.00 uur, Roept U Maar-dienst
Organist: Arie Heemsbergen

Verwelkoming en mededelingen kerkenraad

Stil gebed + Votum & Groet

Intochtslied: Psalm 130:1,2,3

1. Uit diepten van ellende / roep ik tot U, o HEER.
Gij kunt verlossing zenden, / ik werp voor U mij neer.
O laat uw oor zich neigen / tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen, / red mij, o Heere, red !

2. Zoudt Gij indachtig wezen / al wat een mens misdeed,
wie zou nog kunnen leven / in al zijn angst en leed ?
Maar Gij wilt ons vergeven, / Gij scheldt de schulden kwijt,
opdat wij zouden vrezen / uw goedertierenheid.

3. Ik heb mijn hoop gevestigd / op God den HEER die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig, / wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten / wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten / uw lichtend aangezicht.

Verootmoedigingsgebed

Samenzang: Roept U Maar

Genadeverkondiging

Samenzang: Roept U Maar

Regel der dankbaarheid

Samenzang: Roept U Maar

Gebed

Gesprekje met de kinderen

Lied met de kinderen: Roepen jullie maar

Toelichting op de schriftlezing met foto van Luther en even later van Calvijn

Schermafbeelding 2017-08-18 om 12.44.31

Schermafbeelding 2017-08-18 om 12.45.58

Dan schriftlezing: Psalm 130 (NBV)
1301Een pelgrimslied.
Uit de diepte roep ik tot u, HEER,
2Heer, hoor mijn stem,
wees aandachtig, luister
naar mijn roep om genade.
3Als u de zonden blijft gedenken, HEER,
Heer, wie houdt dan stand?
4Maar bij u is vergeving,
daarom eert men u met ontzag.
5Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord,
6mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.
7Israël, hoop op de HEER!
Bij de HEER is genade, bij hem
is bevrijding, altijd weer.
8Hij zal Israël bevrijden
uit al zijn zonden.

Samenzang: Roept U Maar

Preekje 1

Samenzang: Roept U Maar

Preekje 2

Samenzang: Roept U Maar

Preekje 3

Samenzang: Roept U Maar

Dankgebed

Tijdens de collecte: Tel uw zegeningen (op speciaal verzoek van een gemeentelid die niet durft roepen)
Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Als op ’s levenszee,
de stormwind om u loeit,
als ge tevergeefs,
uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen,
tel ze een voor een
en ge zegt verwonderd,
Hij liet nooit alleen.

Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Zo in alle moeiten,
zorgen zonder tal,
wees toch nooit ontmoedigd,
God is overal.
Tel uw zegeningen,
eng’len luist’ren toe,
troost en hulp schenkt Hij u,
volg dan blij te moe.

Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Slotlied: Roept U Maar

Zegen