Kerkdiensten Meeluisteren

U kunt meeluisteren met een dienst.
Ook kunt u de dienst of een andere uitzending achteraf beluisteren.

Een goede luisterervaring toegewenst.

Rechtstreeks:

of achteraf:

Andijk, 17 december 2017, 10.00 uur
Derde zondag van advent
Medewerking: Sound of Praise (SoP)
Organist: Henk Vogelsang

Verwelkoming + mededelingen

Lied voor de dienst: Lied 238:1,2 – God lof! Nu is gekomen
238:1
De zon gaat dalen en wij zien het avondlicht;
wij zingen Vader, Zoon en Geest het heilig loflied toe:
eer zij God!

238:2
Te allen tijde prijzen wij met heilige stem
U, Zoon van God, die alles ’t leven geeft en zingen doet:
lof en dank!

Stil gebed + Votum & Groet

Intochtslied: Psalm 27:1 – Mijn licht mijn heil…
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HEERE !
Waar is het duister dat mij onheil baart ?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard !
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de HEER die mij behouden zal !

Verootmoediging + Genadeverkondiging + Regel der dankbaarheid

Samenzang met band: Opwekking 618 – Jezus, hoop voor de volken (SoP)
Jezus, hoop van de volken,
Jezus, trooster in elk verdriet;
U bent de bron van hoop
die God ons geeft.
Jezus, licht in het duister,
Jezus, waarheid die overwint;
U bent de bron van licht die in ons leeft.

U overwon in elke nood,
U brak de banden van de dood.

U bent de hoop in ons bestaan.
U bent de rots waarop wij staan.
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien.
U won van de dood, droeg onze pijn.
Nu mogen wij dicht bij U zijn.
Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft.
Heer, ik geloof.

Jezus, hoop van de volken,
Jezus, trooster in elk verdriet;
U bent de bron van hoop
die God ons geeft.
Jezus, licht in het duister,
Jezus, waarheid die overwint;
U bent de bron van licht die in ons leeft.

U overwon in elke nood,
U brak de banden van de dood.

U bent de hoop in ons bestaan.
U bent de rots waarop wij staan.
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien.

U won van de dood, droeg onze pijn.
Nu mogen wij dicht bij U zijn.
Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft.
Heer, ik geloof.

U overwon in elke nood
U brak de banden van de dood

U bent de hoop in ons bestaan.
U bent de rots waarop wij staan.
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien.
U won van de dood, droeg onze pijn.
Nu mogen wij dicht bij U zijn.
Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft.
Heer, ik geloof.

Overlijdensbericht Aaf Groot-Schenk
Samenzang: Gezang 300:1,6 – Eens als de bazuinen klinken

1 Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

6 Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist’ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Gebed

Adventsproject (Marijke van Krieken)
+ projectlied (SoP)
refrein:
Voor alle mensen groot en klein
wil God zo graag de Redder zijn.
Luister goed naar dit verhaal, je wordt
gegrepen door de liefde van God.

coupletten:
God vraagt opnieuw gehoorzaamheid
en nu is Jona wel bereid.
Hij gaat naar Ninevé en leert:
vergeving voor wie zich bekeert.

Zo kwam Gods liefde aan het licht,
voor heel de stad een blij bericht.
Ook wij belijden onze schuld
en zien in Jezus Gods geduld.

Kinderen naar de kinderdienst

Schriftlezing: Jona 4 + Matteüs 1:20b (vanaf: De engel zei) – 23 (tot en met ‘God met ons’). Lezingen uit NBV 2004
41Dit wekte grote ergernis bij ​Jona​ en hij werd kwaad. 2Hij bad tot de HEER: ‘Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: u bent een God die ​genadig​ is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot ​vergeving​ bereid. 3Laat mij maar sterven, HEER: ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 4Maar de HEER zei: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent?’
5Nadat ​Jona​ ​Nineve​ had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. 6Nu liet God, de HEER, een wonderboom opschieten om ​Jona​ schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. ​Jona​ was opgetogen over de plant. 7Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. 8En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien; de zon brandde zo op ​Jona’s hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven: ‘Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 9Maar God zei tegen ​Jona: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant?’ ​Jona​ antwoordde: ‘Ik ben verschrikkelijk kwaad, en terecht!’ 10Toen zei de HEER: ‘Als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging, 11zou ik dan geen verdriet hebben om ​Nineve, die grote stad, waar meer dan honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren?’

De ​engel​ zei: ‘Jozef, ​zoon van ​David, wees niet bang je vrouw ​Maria​ bij je te nemen, want het ​kind​ dat ze draagt is verwekt door de ​heilige​ Geest. 21Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam ​Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun ​zonden.’ 22Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de ​profeet​ door de ​Heer​ is gezegd: 23‘De ​maagd​ zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam ​Immanuel​ geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’.

Samenzang: Gezang 26:1,4 – daar is uit ’s werelds duistere wolken
1 Daar is uit ’s werelds duist’re wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

4 o Vredevorst, Gij kunt gebieden
de vreed’ op aard’ en in mijn ziel!
Doe alle volken tot U vlieden,
dat al wat ademt voor U kniel!
Des Heren ijver zal bewerken,
dat Hij de zetel, U bereid,
met recht en met gericht zal sterken.
Hem zij de lof in eeuwigheid!

Verkondiging over Jona 4

Samenzang: Opwekking 595 – Licht van de wereld (SoP)
Licht van de wereld U scheen in mijn duisternis,
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen Heer,
bij U wil zijn elk moment.

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig
U bent zo geweldig goed voor mij

Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen,
legde Uw heerlijkheid af.

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig
U bent zo geweldig goed voor mij

En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed. 2x

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig
U bent zo geweldig goed voor mij
WIJS MIJ DE WEG NAAR BETHLEHEM

Wijs mij de weg naar Bethlehem,
het lijkt zo eindeloos ver.
In deze nacht hoor ik een stem,
zie ik een licht, een ster.
Vertel mij dan tot wie ik ga;
een Koning, kwetsbaar klein,
die wacht tot ik naar binnenga
om dichtbij Hem te zijn.

Wijs mij de weg naar Bethlehem,
mijn Koning tegemoet.
Als nergens anders plaats meer is,
leid mij dan naar U toe.
Toon mij hoe U Verlosser bent
als Koning, zonder kroon.
U heeft uw rijkdom afgelegd:
Zo bent U Mensenzoon.

In deze nacht aanbid ik hem,
zit aan zijn voeten neer.
Met lege handen zie ik hem,
mijn koning die ‘k vereer.
U toont het beeld van God aan mij,
zijn menselijk gezicht.
O kind van vrede, Gods geheim,
dat heel mijn hart verlicht.

Danken en bidden

Sound of Praise: Wijs mij de weg naar Bethlehem
Wijs mij de weg naar Bethlehem,
het lijkt zo eindeloos ver.
In deze nacht hoor ik een stem,
zie ik een licht, een ster.
Vertel mij dan tot wie ik ga;
een Koning, kwetsbaar klein,
die wacht tot ik naar binnenga
om dichtbij Hem te zijn.

Wijs mij de weg naar Bethlehem,
mijn Koning tegemoet.
Als nergens anders plaats meer is,
leid mij dan naar U toe.
Toon mij hoe U Verlosser bent
als Koning, zonder kroon.
U heeft uw rijkdom afgelegd:
Zo bent U Mensenzoon.

In deze nacht aanbid ik hem,
zit aan zijn voeten neer.
Met lege handen zie ik hem,
mijn koning die ‘k vereer.
U toont het beeld van God aan mij,
zijn menselijk gezicht.
O kind van vrede, Gods geheim,
dat heel mijn hart verlicht.

Samenzang: Lied 442:1,2 – Op U mijn Heiland blijf ik hopen
442:1
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

442:2
Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Zegen