Kerkdiensten Meeluisteren

U kunt meeluisteren met een dienst.
Ook kunt u de dienst of een andere uitzending achteraf beluisteren.

Een goede luisterervaring toegewenst.

Rechtstreeks:

of achteraf:

Liturgie voor zondag 18 juni 2017
Gereformeerde kerk Andijk
Aanvang 10.00 uur
Voorganger: Jan Veltrop te Vianen
Met medewerking van “Sound of Praise”

Mededelingen door ouderling

Aanvangslied: Ps. 146: 1+3+4
1. Zing, mijn ziel, voor God uw HEERE,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den HEER uw God.

3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

4. Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft den gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Klein Gloria

Evangelische Liedbundel 168: 1+2+3+7
1. Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor deze vaderdag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2. Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.

3. Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held’re kleuren,
dank U voor muziek.

7. Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U, dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Verootmoedigingsgebed

Ps. 25: 3 (Denk aan ’t vaderlijk meedogen)
3. Denk aan ’t vaderlijk meedogen,
Heer, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriendlijk’ ogen
zijn bij U van eeuwigheid.
Denk toch aan de zonde niet
van mijn onbedachte jaren !
HEER, die al mijn ontrouw ziet,
wil mij in uw goedheid sparen.

Genadeverkondiging

Opwekking 123 Groot is uw trouw o Heer (Sound of praise)
Groot is uw trouw, o Heer, )
mijn God en Vader. )
Er is geen schaduw van omkeer bij U. )
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde )
die Gij steeds waart, )
dat bewijst Gij ook nu. ) 2 x

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer, )
groot is uw trouw, o Heer, )
iedere morgen aan mij weer betoond. )
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. )
Groot is uw trouw, o Heer, )
aan mij betoond. ) 2 x

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, )
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: )
Kracht voor vandaag, )
blijde hoop voor de toekomst. )
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. ) 2 x

Regel der dankbaarheid

Opwekking 346 Maak ons tot een stralend licht (Sound of praise)
Maak ons tot een stralend licht
voor de volken,
een stralend licht
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet
wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.

Maak ons tot een woord
van hoop voor de volken,
een levend woord
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.

Maak ons tot een zegening
voor de volken, een zegening
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.

Maak ons tot een vrolijk lied
voor de volken, een lied van dank
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt
voor degeen die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.

En bouw uw koninkrijk
in de volken, uw wil geschied’
in de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat Jezus Christus heerst.
Bouw uw koninkrijk in ons.
Bouw uw koninkrijk op aard’!

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Lezing: Lucas 15: 11-32 (NBG vertaling)
11Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. 12De jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. 13Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. 14Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. 15Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. 16Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. 17Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. 18Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, 19ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners.” 20Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.
Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem.21“Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” 22Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. 23Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, 24want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.
25De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. 26Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. 27De knecht zei tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.” 28Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. 29Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. 30Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” 31Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. 32Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.”’

Opwekking 136 (Sound of praise)
Abba, Vader, U alleen, 2. Abba, Vader, laat mij zijn,
U behoor ik toe. slechts voor U alleen.
U alleen doorgrondt mijn hart, Dat mijn wil voor eeuwig zij
U behoort het toe. d’uwe en anders geen.
Laat mijn hart steeds vurig zijn. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
U laat nooit alleen. laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, U alleen, Abba, Vader, laat mij zijn,
U behoor ik toe. slechts van U alleen.

Abba, Father, let me be
yours and yours alone.
May my will forever be
evermore your own.
Never let my heart grow cold.
Never let me go.
Abba, Father, let me be
yours and yours alone.

Gesprekje met de kinderen

Vaderdagliedje: “Papa Pap (Tijl Damen)
Lieve papa
Geeft een kus als ik naar bed ga
Leuke papa
Laat me vliegen door de lucht
Knappe papa
Die kent woorden zoals activa
Gekke papa
Laat me rijden als een paardje op zijn rug

Refrein
Oh, oh, oh
Papa, papa, papa, pap
Ik zing dit lied voor jou
Papa, papa, papa, pap
Omdat ik van je hou

Oh als ik toch kon kiezen
Weet je wat ik dan zei:
De allerleukste papa
Van de wereld, dat ben jij!

Domme papa
Schopt de voetbal op het schuurdak
Boze papa
Roept: ‘Nu ga je naar je bed!’
Flauwe papa
Doet net of hij ligt te slapen
Maar die papa
Is mijn papa
En zo is het maar net

“Wie zingt mee” lied 221 (wij zingen dit couplet 2x)
Kind’ren van één Vader reikt elkaar de hand.
Waar wij mogen wonen in wat streek of land.
Hoe wij mogen spreken in wat tong of taal.
Kind’ren van één Vader zijn wij allemaal.

Verkondiging
Thema: “Vaderdag”

Tekst: Lucas 15: 17
1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

4. Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.

5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart,
o stille stem in ’t hart.
Gedicht

Dankzegging en voorbeden; gezamenlijk Onze Vader

Slotlied: “Evangelische Liedbundel” 270: 1+2
Ga nu heen in vrede, ga en maakt het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk,
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Zegen (met gesproken Amen)

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.