Kerkdiensten – Meeluisteren 2018-12-15T14:54:04+00:00

Kerkdiensten Meeluisteren

U kunt meeluisteren met een dienst.
Ook kunt u de dienst of een andere uitzending achteraf beluisteren.

Een goede luisterervaring toegewenst.

Rechtstreeks:

of achteraf:

Andijk, 18 december 2018, 10.00 uur
Derde zondag van advent

• Medewerking: Sound of Praise (SoP)
• Organist: Henk Vogelsang (Henk)
• Daniel en Leonie Wierstra vertellen over hun zendingswerk in Mozambique

Verwelkoming + mededelingen
(SoP) – Lied voor de dienst: Opwekking 518
Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

Stil gebed + Votum & Groet

Intochtslied: Psalm 27:1 – Mijn licht mijn heil… (Henk)
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HEERE !
Waar is het duister dat mij onheil baart ?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard !
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de HEER die mij behouden zal !

Verootmoediging + Genadeverkondiging + Regel der dankbaarheid

Samenzang met band: (SoP) Opwekking 533 – Een klein kind in een wereld vol duisternis.

Aansteken derde adventskaars

Samenzang “God heeft iets nieuws bedacht” (dit is een stapellied), de kinderen komen tijdens dit lied naar voren en wij verlaten de kerk na het lied. Hierbij de link https://youtu.be/lvUEx4TvKaw

Kinderen naar de kinderdienst

Gebed

Schriftlezing: Genesis 45:1-7 (NBV)
451Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover allen die daar bij hem waren. ‘Laat iedereen weggaan!’ riep hij. Zo was er niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. 2Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de ​Egyptenaren​ het hoorden en dat het ook in het paleis van de ​farao​ te horen was. 3Hij zei tegen zijn broers: ‘Ik ben het, Jozef! Leeft mijn vader nog?’ Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven, ze waren verlamd van schrik. 4‘Kom toch dichterbij,’ zei Jozef tegen hen, en daarop gingen ze dichter naar hem toe. ‘Ik ben Jozef,’ zei hij, ‘jullie broer, die jullie verkocht hebben en die naar ​Egypte​ is meegevoerd. 5Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden. 6De hongersnood teistert het land nu al twee jaar, en ook de komende vijf jaar zal er niet ​geploegd​ of geoogst worden. 7God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen; zo wilde hij veel levens redden.

Samenzang: Gezang 26:1,4 – daar is uit ’s werelds duistere wolken (Henk)
1 Daar is uit ’s werelds duist’re wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

4 o Vredevorst, Gij kunt gebieden
de vreed’ op aard’ en in mijn ziel!
Doe alle volken tot U vlieden,
dat al wat ademt voor U kniel!
Des Heren ijver zal bewerken,
dat Hij de zetel, U bereid,
met recht en met gericht zal sterken.
Hem zij de lof in eeuwigheid!

Verkondiging over Genesis 45:3 – Hij zei tegen zijn broers: Ik ben het, Jozef!

Samenzang: Opwekking 595 – Licht van de wereld (SoP)
Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis:
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,
bij U wil zijn elk moment.

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want u alleen bent waardig
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.

Daniel en Leonie Wierstra vertellen over hun verhuizing en hun komende bediening in Mozambique

Toezingen het zegenlied: (Henk) Lied 416:1,4 – Ga met God en Hij zal met je zijn
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Danken en bidden

Inzameling der gaven

Tijdens collecte speelt: Sound of Praise: Wijs mij de weg naar Bethlehem (van Sela)

Samenzang: Lied 442:1,2 – Op U mijn Heiland blijf ik hopen (Henk)
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor u open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard’ en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil’ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Zegen