Kerkdiensten Meeluisteren

U kunt meeluisteren met een dienst.
Ook kunt u de dienst of een andere uitzending achteraf beluisteren.

Een goede luisterervaring toegewenst.

Rechtstreeks:

of achteraf:

Andijk, 18 maart 2018, 10.00 uur, gemeentezondag

Orde van dienst

Mededelingen + lied voor de dienst

Stil gebed + Votum & Groet

Intochtslied: Psalm 138:1,4 (orgel) – U loof ik Heer met hart en ziel
1.
U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel / ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd / ik U mijn beden.
Naar ’t heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen.
Gij zult, o Heere, wijd en zijd
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen.

4.
Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand / zal redding geven.
De HEER is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk / voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, / wil bijstand zenden.

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging

Regel der dankbaarheid

Samenzang met SoP Opwekking 174 – Juicht want Jezus is Heer
Juicht, want Jezus is Heer,
kinderen Sions, verblijdt u ter ere
van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen
het leven weer geeft.
(Tegenstem dames:)
Wij juichen, tot eer
van onze God, die ons liefheeft.
Wij juichen, tot eer van onze God.

Liefde bedekt zijn schepping,
de bloemen, de vogels, het gras.
Zou Hij dan jou vergeten,
Jezus, die blinden genas, verrees.
(Tegenstem dames:)
Liefde is zijn schepping,
zou Hij jou vergeten.

Wees als een boom die vruchtdraagt,
ieder seizoen op zijn tijd.
Drink van het levend water,
Jezus, de bron voor altijd, verrees.

Opwekking 349 – Hij is verheerlijkt
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog,
‘k zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt,
voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog zijn naam.

Hij is mijn God,
zijn waarheid houdt eeuwig stand.
Hemel en aard’
verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog.

Afkondiging overlijdensberichten (Theo de Jong & Nel Beth-den Haan)
Samenzang (orgel) Herv. Bundel (1938) 232:1
Neem, Heer, mijn beide handen
En leid Uw kind,
Tot ik aan d’eeuw’ge stranden
De ruste vind.
Te zwaar valt m’elke schrede,
Als ‘k U verlaat.
O, neem mij met U mede,
Daar waar Gij gaat.

Gebed om de Heilige Geest

Kinderen naar de kinderkerk

Schriftlezing: Lucas 22:54-62 (NBV)
54Ze grepen hem vast en voerden hem weg, en brachten hem naar het huis van de ​hogepriester. ​Petrus​ volgde hen op een afstand. 55Ze staken een vuur aan midden op de binnenplaats en gingen eromheen zitten; ​Petrus​ voegde zich bij hen. 56Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en zei: ‘Die man hoorde er ook bij!’ 57Maar hij ontkende het: ‘Ik ken hem niet eens!’ 58Even later merkte een ander hem op en zei: ‘Jij bent ook een van hen!’ Maar ​Petrus​ zei: ‘Welnee man, helemaal niet.’ 59En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid: ‘Ja zeker, die man was ook in zijn gezelschap, hij komt immers ook uit Galilea.’ 60Maar ​Petrus​ zei: ‘Ik weet niet waar je het over hebt.’ En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. 61De ​Heer​ draaide zich om en keek ​Petrus​ aan, en toen herinnerde ​Petrus​ zich de woorden van de ​Heer: ‘Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je mij driemaal verloochenen.’ 62Hij ging naar buiten en huilde bitter.

Samenzang met SoP Opwekking 315 – Heer uw Bloed
Heer, uw bloed dat reinigt mij,
doet mij leven en maakt mij vrij.
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats
in het offer dat U bracht.
En U wast mij witter dan de sneeuw,
dan de sneeuw.
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.

Verkondiging over Lucas 22:54b – En Petrus volgde op een afstand

Samenzang: Lied 835:1,2,3 (orgel) – Jezus, ga ons voor
835:1
Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

835:2
Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.

835:3
Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

Danken en bidden

Tijdens Collecte: Luisterlied: SoP Opwekking 751 – Ik zie het kruis
Ik zie het kruis van mijn Verlosser.
Ik zie het kruis waaraan Hij stierf.
Daar aan het kruis droeg Hij mijn zonden.
Stierf Hij mijn dood, kocht Hij mijn ziel.

Ik zie het kruis van mijn Bevrijder.
Ik zie het kruis van Golgotha.
Die diepe pijn, de weg van lijden.
Die weg is Hij voor mij gegaan.

-Refrein-
Halleluja! Ik prijs U, Jezus.
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde.
Halleluja, ik geef mijn leven.
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel.

Ik zie de dag van overwinning.
Ik zie de kracht van Adonai.
De dood is toen voorgoed verslagen.
Toen Jezus sprak: het is volbracht!

-Refrein-
Ik zie het graf van de Messias.
Daar in dat graf is Hij gegaan.
Maar zie: dat graf is nu verlaten.
De Mensenzoon is opgestaan!

Samenzang: Lied 834:1,2,3 (orgel) – Vernieuw Gij mij
834:1
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

834:2
Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

834:3
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Zegen