Kerkdiensten Meeluisteren

U kunt meeluisteren met een dienst.
Ook kunt u de dienst of een andere uitzending achteraf beluisteren.

Een goede luisterervaring toegewenst.

Rechtstreeks:

of achteraf:

Andijk, 20 mei 2018, 10.00 uur
Pinksteren/Zendingszondag
Thema: Het komt je niet aanwaaien
mmv Vocal Power (VC) (Annet Bootsman + Sandra Been + geluidsman Bastiaan Pecht )
organist: Marco Vriend

Verwelkoming en mededelingen door de kerkenraad

VC – I believe

Stil gebed + Votum & groet

Intochtslied: Psalm 87:1,2,4 – Op Sions berg sticht God zijn heilige stede
87:1
Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.

87:2
Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!

87:4
Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cimbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: ‘In u zijn al onze fonteinen’.
Gebed

Samenzang: Opwekking 167:1,2 – Samen in de Naam van Jezus
Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
De weg van god is niet te keren
Omdat hij er over waakt
En de geest verbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt

Prijs de Heer
De weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik u mijn dank en eer
Het is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

Vader met geheven handen
Breng ik u mijn dank en eer
Het is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer
Kinderen naar de Kinderdienst

VC – Ken je mij
VC – Suzanne

Schriftlezing: Handelingen 2:1-13 (NBV, gelezen door Carolien Waardenburg)
21Toen de dag van het ​Pinksterfeest​ aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de ​heilige​ Geest​ en begonnen op luide toon te spreken in ​vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
5In Jeruzalem woonden destijds vrome ​Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de ​apostelen​ en de andere ​leerlingen​ in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9Parten, ​Meden​ en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook ​Joden​ uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11Joden​ en ​proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

Samenzang: Lied (melodie Glory glory Halleluja)
1. Ik geloof, dat Jezus ons zijn heil’ge Geest eens gaf,
dat die Geest mij leren zal wat ‘k doen en laten mag,
dat ik daarom leven kan, vandaag en alledag.
dit is mijn geloof in God.
Refrein:
Glorie, glorie halleluja (3x)
Dit is mijn geloof in God.

2. Ik geloof, dat God verlangt dat ik in liefde leef:
Hij wil vrede en geluk, geen haat en ook geen leed.
Ik geloof, dat Hij vandaag en eeuwig leven geeft.
dit is mijn geloof in God.
Refrein:
Glorie, glorie halleluja (3x)
Dit is mijn geloof in God.

Verkondiging

Samenzang: Lied 678:1,3 – Wij leven van de wind
687:1
Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

687:3
Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Dankgebed + Voorbede voor zendelingen

VC – Onze Vader (6)
VC – Halleluja (7)

Slotlied: Opwekking 334:1 – Heer, Uw licht en uw liefde schijnen
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons
schijn in mij, schijn door mij

(refrein)
kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom heilge geest stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint

Heer ik wil komen in Uw nabijheid
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
door het bloed mag ik U toebehoren
leer mij toets mij Uw stem wil ik horen
schijn in mij, schijn door mij

staan wij oog in oog met U Heer
daalt Uw stralende licht op ons neer zichtbaar tastbaar word U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
schijn in mij, schijn door mij

Zegen met gezongen Amen

VC – Bridge over troubled water