Text Size

Wat is Openbare Geloofsbelijdenis?

Geloofbelijdenis is ja zeggen tegen God.
Je wilt bij Hem horen en leven naar zijn wil.

Je geloof belijden, is hardop zeggen wat je gelooft.
Je kunt belijdenis doen in een kerkdienst.
Als volwassene belijd je dan met de kerk jouw geloof.
Het geloof in God de Vader, die mensen niet alleen laat.
Het geloof in Jezus, Gods Zoon, die zegt 'heb elkaar lief' en 'zorg goed voor deze wereld'.
Het geloof in de Heilige Geest, die inspiratiebron van het leven is.
Je verklaart plechtig dat je dit geloof van de kerk, dat eeuwenlang is doorgegeven, erkent.

Een mooi voorbeeld uit de bijbel is de belijdenis van Petrus. Te lezen in het boek Matteüs 16: 13 tot en met 17.
Discipelen gaan al een paar jaar met Jezus mee. Zij hebben Hem zien spreken en wonderen zien doen.
Op een zekere dag vraagt Jezus: Wie ben ik volgens de mensen?
De discipelen geven als antwoord: Johannes de Doper, Elia, Jeremia of een andere profeet.
Maar Jezus zegt dan: En jullie, voor wie houden jullie mij?
Petrus antwoordt: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
Daarop reageert Jezus: Je bent een gelukkig man, Simon Barjona.
Want mensen van vlees en bloed hebben je dat geheim niet onthuld, maar mijn Vader in de hemel.

Wanneer doe je dit?

Jongeren én ouderen doen in onze kerk belijdenis wanneer zij God als hun Vader hebben leren kennen en de Here Jezus als hun verlosser hebben aangenomen. Dat heeft alles met liefhebben te maken. Het leven verder met Hem doorgaan. Hem overal bij betrekken. Belijdenis afleggen is dan ook niet zoiets als examen doen: vertel maar eens wat je allemaal over de bijbel weet. Natuurlijk moeten zij weten wie God is en wat de Here Jezus voor hen heeft gedaan. Belijdenis doen is zeggen, dat ook zij zoveel begrepen hebben van wat God hen heeft beloofd, dat zij zich bij Hem veilig en geborgen voelen.
Het is daarom iets heel persoonlijk. Zij doen belijdenis van hun geloof. Maar staan daarmee niet alleen. De Here Jezus is voor meer mensen gestorven. Heel veel meer mensen hebben hun geloof beleden. Samen met al die mensen belijden zij Jezus als hun verlosser. Door nu in het openbaar, voor in de kerk hun geloof te belijden, zeggen zij ook bij al die mensen te willen horen. In de kerk verschijnen zij dus officieel voor God en zijn heilige gemeente. Door hun belijdenis sluiten zij zich aan bij “de kerk van alle eeuwen en plaatsen”.

De rijkdom die de Here Jezus geeft is er voor iedereen.
Niemand staat alleen met vragen en twijfels.
Daarom is openbare geloofsbelijdenis iets heel moois.

Hoe gaat dit?

Om jezelf voor te bereiden op de geloofsbelijdenis kun je deel nemen aan belijdeniscatechisatie.Samen met andere mensen die belijdenis willen doen bijeenkomen bij één van onze predikanten. Elkaar ontmoeten, doorpraten over de vragen die jij hebt en over wat dat is: belijdenis doen. Vanuit de Bijbel samen nadenken over kernzaken van ons geloof, de kerk en ons dagelijks leven. Het is verrrijkend om samen met elkaar te luisteren naar de Bijbel, en naar wat het Woord van God zegt over vragen van vandaag.

Neem voor verdere informatie contact op met een van onze dominees.

Openbare geloofsbelijdenis doe je tijdens een kerkdienst. Degenen die belijdenis doen zitten dan vooraan in de kerk.
De predikant legt eerst uit wat belijdenis is en vraagt daarna:
“Belijden jullie te geloven in God de Vader, in Jezus Christus, Zijn enig geboren Zoon en in de Heilige Geest?”
Ze antwoorden hardop: “Ja”. Daarmee beloven ze: Ik wil verder leven met het geloof in God.

GeloofsbelijdenisDe Geloofsbelijdenis

In de geloofsbelijdenis staat wat het Christelijk geloof eigenlijk inhoudt.
De geloofsbelijdenis wordt elke zondag in de kerk gezongen of gezegd.
De kortste geloofsbelijdenis is: Christus is Heer.

De Apostolische geloofsbelijdenis:

 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
 2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere;
 3. Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;
 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
 5. ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
 6. opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;
 7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in den Heiligen Geest.
 9. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
 10. vergeving der zonden;
 11. wederopstanding des vleses;
 12. en een eeuwig leven.
De Apostolische Geloofsbelijdenis, ook wel de 12 artikelen des geloofs, is een van de meest bekende Christelijke geloofsbelijdenissen en wordt ook door alle Christenen, behalve de Grieks- Orthodoxe aanvaard.

De naam Apostolische geloofsbelijdenis verwijst naar de apostelen. De 12 artikelen zijn met Pinksteren door de Apostelen uitgesproken. Door iedere apostel 1 en door Petrus 2. De naam Apostolische geloofsbelijdenis is een goede naam, omdat het de goed weergeeft wat de Apostolische geloofsbelijdenis inhoudt.

De oorsprong van de 12 artikelen is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk is het Apostolicum rond 100 - 120 na Chr. ontstaan uit een belijdenis die in de oude kerk werd uitgesproken als een nieuwe gelovige werd gedoopt. De volgende woorden werden bij de doop uitgesproken: Ik doop u in de Naam des Vaders, in de Naam des Zoons en in de Naam des Heiligen Geestes.

Belijdenis

Durf je in deze tijd nog “ja” te zeggen?
Durf je belijden dat je bij God hoort?
Durf je nog de belofte af te leggen
Dat je Hem zult vertrouwen op Zijn Woord?

Kun je ‘t verdragen als de mensen spotten,
Omdat de bijbel toch al lang is achterhaald?
Omdat Gods woord voor kinderen is en zotten,
Omdat het Christendom volkomen heeft gefaald?

Geloof het niet, wanneer ze je vertellen
Dat God gestorven is of niet bestaat
En dat ook Christus je teleur zal stellen
En dat Zijn kerk weldra verloren gaat.

Op elke weg zul je de Heer ontmoeten
Wanneer je werkelijk naar Hem verlangt.
Zoek overal de sporen van Zijn voeten:
Wie zoekt, die vindt. –Wie bidden blijft, ontvangt!

Nel Benschop

Naar boven